News/Notices:
2078 4th Year Exam Schedule

  2021-Dec-06

BBS 4th Year & B.Ed. 4th Year Exam Schedule PublishedNotice

  2021-Sep-17

NoticeBachelor Second Year Practical Notice-2078

  2021-Aug-08

स्नातक तह दोश्रो वर्षको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धि सूचना
सूचना नं. ६/०७८–०७९Bachelor 2nd Year Exam Re-Schedule

  2021-Jun-25

२०७८ सालमा सञ्चालन भई बाँकी रहेको स्नातक तह दोश्रो वर्षको परीक्षा तालिका प्रकाशितBachelor First Year Exam Schedule 2078

  2021-Jun-25

२०७८ सालमा सञ्चालन गरिने स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा तालिका प्रकाशितVacancy of Office Assistant

  2021-Apr-18

यस क्याम्पसको कार्यलय सहयोगि पदमा विज्ञापन गरिएको बारे ।  2021-Mar-09B.Ed.Third Year Updated Exam Schedule -2077

  2021-Feb-23

B.Ed. Third Year Updated Exam -2077


;